โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2023

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 9 0 0
2023 การวิเคราะห์เมแทบอโลมิกส์และโปรติโอมิกส์ของสารสกัดไลโปเพปไทด์ที่ได้จากแบซิลลัส ซับทิลิสพีทีเคยู 12 ต่อการเหนี่ยวนำการตอบสนองภูมิคุ้มกันในกล้ายางพาราเพื่อต้านโรคใบร่วง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนากุ้งพรีเมี่ยมปลอดเชื้อและปราศจากยาปฏิชีวนะเพื่อยกระดับสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคโดยการใช้เทคโนโลยีจากแบคทีเรียเฟจ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากแบคทีเรียเฟจในกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างผลผลิตมูลค่าสูงสำหรับการส่งออก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโปรไบโอติกส์ที่มีคุณสมบัติเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับเป็น อาหารเสริมหรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์เลี้ยง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับโอคารา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตในระดับสากล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 สมบัติเชิงฟังก์ชันและออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนกากเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ถูกสกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาและประเมิน พื้นที่ ประชากร และการเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคในสัตว์ป่า (ช้าง กระทิง และวัวแดง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อการจัดการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2023 การศึกษาประชากรช้าง กระทิง และวัวแดงป่า ในพื้นที่อุทยานกุยบุรี ด้วยเทคโนโลยีจีโนมเพื่อการบริหารจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 34 Project 18 9 0 0
2023 โครงการการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการโรงงานต้นแบบการแปรูอาหาร (เมืองนวัตกรรมอาหาร) - โครงการย่อย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การประยุกต์ใช้สารผสมแบคเทอริโอเฟจเพื่อส่งเสริมการเจริญและการปลอดเชื้อ Vibrio spp.ในการเพาะกุ้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 วัสดุปลูกจากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีด้านอ้อยและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การผลักดันและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานงานวิจัยในงาน Sial Shenzhen 2023 ไปสู่ตลาดจีน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารเชิงหน้าที่สำหรับเด็กหลังออกกำลังกาย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2023 การปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้และความสัมพันธ์กับโรคอ้วนโดยพรีโอติกส์และโปรไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลของสารสกัดตรีผลาต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเชื้อจุลชีพในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 อิทธิพลของการประยุกต์ใช้สารสกัดผำร่วมกับจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์ต่อการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ที่มีภาวะอ้วน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2023 การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาแบบจำลองเมแทบอลิกระดับจีโนมเพื่อเพิ่มการผลิตชีวมวลของ L. reuteri KUB-AC5 (Development of genome-scale metabolic model for overproduction of biomass of Lactobacillus reuteri KUB-AC5) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษายีนที่มีผลต่อ oxidative stress ใน Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อลด oxidative stress เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2023 การทดสอบคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ปรับเปลี่ยนพันธุกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนา Lactobacillus reuteri KUB-AC5 สายพันธุ์ใหม่ด้วยแนวทางชีววิทยาสังเคราะห์สำหรับการหมักเซลล์ความหนาแน่นสูงของการผลิตโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาและศึกษาสมบัติของฟิล์มที่เตรียมจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและโปรตีนที่สกัดจากวัสดุเหลือทิ้งจากถั่วเหลือง (โอคารา) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 นวัตกรรมการผลิตชีวผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้สกุลหวายโดยกระบวนการรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาแผ่นปิดแผลแอ็กทิฟแบบมัลติเลเยอร์จากเซลลูโลสนาโนไฟบริลและสารสกัดจากกล้วยไม้สกุลหวายสายพันธุ์เอียสกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การบูรณาการเมตาจีโนมิกส์และเมตาโบโลมิกส์ของอาหารหมักจากพืชพื้นบ้านในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ในอาหารหมักจากพืชพื้นบ้านในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การประดิษฐ์เมทริกซ์อาหารจากพืชที่มีวิทิซินห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลกระทบของกระบวนการผลิตอาหาร ที่มีต่อความคงตัว การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และเมแทบอไลต์ของอนุภาคไมโครและอนุภาคนาโนไฟโตโซมที่บรรจุวิทิซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติเชิงสุขภาพในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนจากพืชสู่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลเชิงสุขภาพของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชที่มีศักยภาพทางการค้าต่อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลดี-ไซโคส เป็นสารให้ความหวานทางเลือกเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การสร้างแบคทีเรียแลกติกลูกผสมที่ผลิตเอนไซม์ D-psicose-3-epimerase (DPEase) โดยใช้เทคนิคพลาสมิดลูกผสมที่ใช้สำหรับอาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลดี-ไซโคสด้วยวิธีทางเคมีฟิสิกส์และวิธีทางชีวภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาผลของการบริโภคน้ำตาลดี-ไซโคส ต่อการตอบสนองของค่าดัชนีน้ำตาลระดับอินซูลิน ไขมันและภาวะอักเสบในผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะก่อนเป็นโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การสร้างอัตลักษณ์ผักกาดดองด้วยโพรไบโอติกส์ เทคโนโลยีอัดแพร่สุญญากาศ และเทคโนโลยีโอมิกซ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาความแตกต่างของโปรตีโอมและเมแทบอโลมในผักกาดดองเปรี้ยวและผักกาดเค็ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การยกระดับความปลอดภัยของการผลิตผักกาดดองด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์และการอัดแพร่สุญญากาศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 7 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเซลลูโลสเพื่อวัสดุและเทคโนโลยีแห่งอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมของโปรไบโอติกและสารสกัดจากพืชเพื่ออาหารเชิงหน้าที่ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0