โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2004

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2004 การผลิตแบคทีเรียแคติคและยีสต์สำหับกระบวนการผลิตขนมจีนหมัก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 4 0 0
2004 ผลของ Probiotic Laxtobacillus reuteri KUB-AC5 ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (โครงการนำร่องบูรณาการสัตว์ปีก) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2004 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ย่อยสลายจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่มีประสิทธิภาพสูงในอาหารสัตว์ปีก (โครงการนำร่องบูรณาการสัตว์ปีก) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 โครงการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 กระบวนการหมักกรดแอลแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae KPS 106 ด้วยระบบตรึงเซลล์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2004 การสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับกระบวนการผลิตไซลิทอล ที่ปรึกษาโครงการ เลือกข้อมูล 0 0 0 0
2004 ชนิดและปริมาณน้ำมัน อไมโลส และอไมโลเพคตินของเดือยสายพันธุ์ต่างๆ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0