โครงการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง