การสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับกระบวนการผลิตไซลิทอล