โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2007

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 3 4 0 0
2007 ระบบกรีดยางแนวใหม่ต่อการเพิ่มคุณภาพของน้ำยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การพัฒนาสารข้นพิมพ์ผ้าจากสตาร์ชข้าวที่ละลายในน้ำเย็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2007 การศึกษาคุณสมบัติของสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่สร้างจากแบคทีเรียกรดแล็กติกซึ่งคัดแยกได้จากปลาสวยงาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปกป้อง Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากความร้อนในกระบวนการอัดเม็ดอาหารไก่ โดยการเอ็นแคปซูเลชันแคลเซียมแอลจิเนท หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium freudenreichii หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจำเพาะ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลำไส้ไก่ และการตอบสนองของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ในการสร้างภูมิต้านทาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเพื่อตรวจหายีน cry ใน Bacillus thuringiensis แยกได้ในประเทศไทยที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงศัตรูในกลุ่มด้วง และแมลงวัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การคัดเลือกและผลิตแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเทคโนโลยีของยางธรรมชาติสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 9 0 0
2007 การผลิตด้ายปั่นจากฝ้ายผสมเศษไหมและสมบัติทางกายภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การส่งเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2007 การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การศึกษาสารโอลิโกแซคคาไรด์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการย่อยสลายกากมะพร้าวเพื่อใช้เป็นพรีไบโอติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การศึกษาการทนความร้อนและการรอดชีวิตในระบบทางเดินอาหารไก่จำลองของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ที่ได้จากการเอ็นแคปซูเลชันเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติคในอาหารไก่เม็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังด้วยการแช่และการย่อยด้วยกรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2007 การผลิตแป้งละลายน้ำเย็นจากแป้งข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 6 10 2 0
2007 การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพเนื้อสัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียวโดยใช้การอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับโอโซน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนำตาลทรีฮาโลสจากนำทิ้งจากโรงงานผลิตนม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเม็ดเชื้อโปรไบโอติกโดยวิธีเอ็นแคปซูเลชันสำหรับอาหารไก่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน :ระบบต้มเคี่ยว" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การพัฒนาปรับปรุงการผลิตซีอิ๊ว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงคุณลักษณะและการทดสอบเอนไซม์ย่อยสลายในอาหารสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 ผลของเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus spp. ต่อการเจริญของไก่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากไขมันที่แยกได้จากน้ำเสียของโรงงานเชือดชำแหละและแปรรูป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2007 การพัฒนาและออกแบบกรรมวิธีการผลิตไซลิทอลทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 1 0
2007 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกลูโคแมนแนนจากบุกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 1 0
2007 จลนพลศาสตร์และการออกแบบถังปฏิกรณ์ดูดซับสีย้อมผ้ารีแอกทีฟด้วยมวลชีวภาพราไร้ชีวิตที่ถูกตรึงด้วยเม็ดเจลไคโตซาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2007 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การพัฒนาน้ำผักผงที่มีโปรไบโอติกแลคติกแอซิดแบคทีเรียและเสถียรภาพระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 1 0 0
2007 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0