โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2019

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 13 0 0 0
2019 ผลของแมนโนโอลิโกแชคคาไรด์ที่เตรียมจากการเนื้อมะพร้าวต่อจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การผลิตน้ำตาลดี-ไซโคส จากกากน้ำตาลโดยเชื้อ Agrobacterium tumefaciens หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในอุตสาหกรรมไก่เนื้อและบทบาทของโพรไบโอติกต่อการป้องกันเชื้อ Salmonella หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 2 0 0 0
2019 แผนงานการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ (ปีที่ 1) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การสังเคราะห์โครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นแบบสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การศึกษาการใช้ประโยชน์ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การเตรียมอนุภาคนาโนลิกนินจากชานอ้อยและการใช้เป็นระบบนำส่งวิตามินดี หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพจากเศษใบและยอดอ้อยในเชิงไบโอรีไฟเนอรี่เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การผลิตกรดซัคซินิกจากเศษใบและยอดอ้อยด้วย Actinobacillus succinogenese ในถังหมักขนาด 1 ลิตร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2019 การสังเคราะห์แอโรเจลนาโนคริสตรัลไรด์เซลลูโลสจากเศษใบและยอดอ้อยเพื่อใช้เป็นแผ่นปิดแผล หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การผลิตกรดไขมันโอเมกา-3 จากไฮโดรไลเสทของเศษใบและยอดอ้อยด้วยเชื้อ Aurantiochytrium limacinum ในถังหมักขนาด 1 ลิตร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การคัดเลือกแบคทีเรียผลิตกรดบิวทิริกเพื่อศึกษาสมบัติโพรไบโอติก ฤทธิ์ต้านทานการอักเสบต้านทานเซลล์มะเร็ง พิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 แมงจิเฟอรินที่ห่อหุ้มด้วยด้วยนาโนไบโลโซมเพื่อการใช้เป็นสารออกฤทธิ์เชิง หน้าที่ในอาหาร: การละลายนา ความคงตัวต่อการย่อย และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การสกัดเซลลูโลสนาโนคริสตัลที่มีลิกนินจากชานอ้อย และการประยุกต์ใช้เป็นโครงร่างเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การผลิตและคุณสมบัติของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์และฟรุกแทนที่ได้จากการหมักน้ำอ้อยด้วยเชื้อ Bacillus subtilis เพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มฟังชั่นนอลดริ๊ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 เปรียบเทียบความสามารถในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลของโพรไบโอติกหลายสายพันธุ์ในเซลล์ผนังลำไส้มนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 ผลของอาหารเสริมพรีไบโอติกต่อไมโครไบโอมและหน้าที่ในลำไส้คนสุขภาพดีด้วยการใช้เมแทจีโนมิกส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2019 การสำรวจยีสต์และแบคทีเรียของเพี้ยในโคเนื้อ ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0