โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2011

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

5

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 0 0 0
2011 การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนในข้าวขาวหักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ข้าวในการผลิตเบียร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 การสังเคราะห์และการเคลื่อนย้ายของแป้งในเนื้อไม้และเปลือกของต้นยางต่อการผลิตน้ำยาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 6 17 10 0
2011 การพัฒนาผงโปรไบโอติก Lactobacillus reuteri KUB-AC5 เสริมน้ำมันหอมระเหยสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 3 3 7 0
2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 3 0
2011 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 สารยับยั้งจากเชื้อ Lactobacillus sp. ประสิทธิภาพ 11 สายพันธุ์ แยกจากลำไส้ไก่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การคัดเลือกและการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 การศึกษาการตกแต่งผ้าไหมด้วยสมุนไพรไทย โดยสารประกอบเชิงซ้อนเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การจัดการลำต้นปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลในสภาวะที่มีแรงดันออสโมซิสและความเข้มข้นของเอทานอลสูง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากกากผลไม้เหลือทิ้งด้วยวิธีการหมักรา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 ศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบไขมันและสมบัติของยางธรรมชาติในระหว่างการบ่ม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การขยายขนาดการผลิตเอนไซม์เคราติเนสเพื่อการใช้ในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 11 8 2 0
2011 การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าไขอ้อยการกากตะกอนของโรงงานนำตาลเป็นไขอนุภาคนาโน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การศึกษาวิถีและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และระบประกอบ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2011 การใช้ประโยชน์จากเห็ดตีนแรด (Macrocybe Crassum) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2011 การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การทำไมโครเอ็นแคปซูเลชันน้ำมันกระเพราด้วยเจลาตินและเคลือบด้วยขี้ผึ้งและแลคโตส หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 การทำไมโครเอ็นแคปซูเลชันน้ำมันกระเพราด้วยเจลาตินและเคลือบด้วยขี้ผึ้งและแลคโตส หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 5 1 0
2011 การใช้สารสกัดจากรำข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบอิมัลชั่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากดาหลาในผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักเชิงพาณิชย์จากข้าวใช้แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน ด้วยกระบวนการหมักที่ไม่ต้องการระบบหล่อเย็น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 1 1 0
2011 การพัฒนาผลิตปุ๋ยชีวภาพ Azotobacter vinelandii ร่วมกับกากหม้อกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสำหรับอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2011 การผลิตกล้วยผงด้วยวิธี Freeze dry หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 ผลของน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นต่อปริมาณคอเลสเตอรอลและน้ำหมัก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การผลิตกรดแลคติกจากมันดิบปะหลังสับด้วยแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากมันสัมปะหลังดิบ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลด้วยการจัดการสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนที่มาจากอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การวางแผนและออกแบบกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังและกลูโคสซีรัปจากแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0