โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2018

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2018 การศึกษาศักยภาพของชานอ้อยในการผลิตผงสารลดโคเลสเตอรอลและต้านออกซิเดชันสูงโดยกระบวนการหมักแบบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์แบคทีเรียลเซลลูโลสและสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การศึกษาการใช้สารสกัดฝางในฟิล์มไฮโดรเจลจากคาร์บอกซี่เมททิลเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นแผ่นปิดแผลที่มีสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรคจากธรรมชาติแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลของรีคอมบิแนนท์โปรตีน RIP type I จากสบู่ดำเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งลำไส้ชนิดแพร่กระจาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 0 0 0
2018 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ผลของแมนโนโอลิโกแซคคาไรด์ที่เตรียมจากกากเนื้อมะพร้าวต่อจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนากระบวนการผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากกากมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้จากอ้อยโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การผลิตเซรัมสำหรับหน้าที่ประกอบด้วยสารประกอบฟินอลจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษากระบวนการผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาผลการปนเปื้อนของโลหะไอออนในกากน้ำตาลต่อกระบวนการผลิตเอทานอลโดยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 ผลิตภัณฑ์โอโวฟิชโปรตีนสูงจากแหล่งไข่ขาวและเนื้อปลา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0