โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2012

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

54

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 8 13 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 11 0 0
2012 การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ คุณลักษณะเอนไซม์แมนนาเนส จาก Acinetobacter sp. และประเมินศักยภาพการเป็นสารพรีไบโอติกของแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชลล์ตรึงเชื้อรา Rhizopus oryzae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟีนอลและความเข้มข้นของฟีนอลที่สามารถย่อยสลายได้โดยแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 2 8 3 0
2012 การเคลือบผักและผลไม้ด้วยเซอีนโปรตีนในรูปแบบนาโนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ผลของไคโตแซนในการเคลือบ Lentinus polychrous Lev. ต่อการกำจัดสีรีแอคทีฟ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การเสริมฤทธิ์ระหว่างน้ำมันกะเพราและเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC: กิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การเพิ่มกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันปาล์มด้วยการเติมน้ำมันกะเพรา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันกะเพราด้วยน้ำโดนการใช้ ultranosication ร่วมกับ tween 80 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ผลของเอนไซม์ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยกะเพราด้วยน้ำมันปาล์ม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมสารผสมระหว่างเมทาบอไลท์ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 และน้ำมันกะเพราสำหรับการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การติดตามกระบวนการหมักเอทานอลโดยการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 ไวน์หวานจากผลหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยจุลินทรีย์เพื่อใช้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 1 0
2012 การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนในข้าวขาวหักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ข้าวในการผลิตเบียร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 การเคลือบผักและผลไม้ด้วยเซอีนโปรตีนขนาดนาโนเมตรเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลของธาตุอาหารเสริมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของสาหร่าย Spirulina maxima ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 2 0
2012 การศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้าง สัณฐานวิทยา และอุณหภาพของเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 8 23 7 0
2012 กระบวนการหมักกรดแลกติกและการทำให้แลกติกบริสิทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยและสารหอมจากจันทน์กระพ้อ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 13 7 0
2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2012 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0
2012 การวิเคราะห์เดกแตรนในอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การพัฒนากระบวนการผลิตกรดเลคติก ชนิด แอล และ ดี จากแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การประยุกต์ใช้เอนไซม์เดกเตรนเนสเพื่อย่อยเดกเตรนในกระบวนการผลิต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 Gains from Losses of Root and Tuber Crops ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0