โครงการวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

45

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

5

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 5 0 0
2009 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ระบบกรีดยางแนวใหม่ต่อการเพิ่มคุณภาพของน้ำยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2009 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 5 19 1 0
2009 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การใช้เหง้ามันเพื่อเลี้ยงเส้นใยเห็ด Lentinus polychrous Lev. เพื่อผลิตเอนไซม์ในกลุ่ม ligninolytic ในการย่อยสลายสีย้อม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "โปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ" หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียกรดแล็กติกที่พบในระบบทางเดินอาหารของปลาสวยงามภายใต้ระยะเวลาการเลี้ยงต่างๆ ด้วยเทคนิค DGGE ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การเพิ่มการรอดชีวิตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากกระบวนการอัดเม็ดอาหารไก่โดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมรำข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การโคลนยีนที่แสดงออกเอนไซม์แมนนาเนส จากเชื้อ Klebsiella oxytoca CW2-3 และสมบัติของเอนไซม์ในการผลิตสารพรีไบโอติก Mannooligosaccharide หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจำเพาะ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลำไส้ไก่ และการตอบสนองของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ในการสร้างภูมิต้านทาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2009 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การศึกษาระบบ Bioreactor Membrane เพื่อผลิตสาหร่ายโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพจากไส้เดือน เป็นสารอาหารอย่างครบวงจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 11 1 0
2009 การพัฒนาการสกัดคาโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ตรึงบนขี้เถ้าแกลบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การเพิ่มการทนความร้อนของโปรไบโอติกโดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสผสมแป้งข้าวเจ้า หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์แมนแนนเนสเพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูลเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 1 2 0 0
2009 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดสีสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันระดับชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2009 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและรำข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2009 การผลิตอาหารไก่เม็ดเสริมโปรไบโอติกที่เอ็นแคปซูเลชันด้วยแคลเซียมอัลจิเนตผสมไคโตแซน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการคาดการณ์นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าสำคัญ : ความเสี่ยงต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการระบบสารสนเทศวิชาการความปลอดภัยอาหาร ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การทดสอบความเสถียรของเอนไซม์ย่อยสลายในกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ปีกในไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาศักยภาพการขนส่งและการตลาดผักอินทรีย์ ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การผลิตแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ยับยั้งเชื้อก่อโรคสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0