การสกัดและใช้ประโยชน์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการประยุกต์ในทางการเตรียมยาแขวนตะกอน