การเพิ่มมูลค่าชานอ้อยเพื่อการผลิตไมโครไฟบริลเลเท็ดเซลลูโลสและการประยุกต์ใช้ในโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565)