การขจัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งโดยใช้เทคนิคการดูดซับทางชีวภาพด้วยมวลชีวภาพของฟังไจ

Publish Year International Journal 3
2013 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exW. Buranaboripan, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exN. Sakairi, exW. Pathom-aree, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Biosorption of lead from acid solution using chitosan as a supporting material for spore forming-fungal biomass encapsulation", Int. J. Environ. Sci. Technol. (DOI 10.1007/s13762-012-0148-1) (Impact factor 2011, 3.051; 5-year IF 2011, 3.250), ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 579-590
2013 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPichpong Buakaew, exWanvisa Buranaporipan, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNobuo Sakairi, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Biosorption of local textile dyes onto acid-tolerant macro-beads of chitosan-immobilized Rhizopus arrhizus biomass", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 101-114
2013 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exNgiwsara, L., exMendes, S., exMartins, L.O., exOkuyama, M., exKimura, A., "Characterization of a new oxygen-insensitive azoreductase from Brevibacillus laterosporus TISTR1911: Toward dye decolorization using a packed-bed metal affinity reactor", Bioresource Technology, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 298-306
Publish Year National Journal 1
2009 inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชมวรรณ เดชมา , exวันวิสาข์ บูรณบริภัณฑ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "แบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและการคายสารนอนิลฟีนอลด้วยเส้นใยราไร้ชีวิตที่เจริญและถูกตรึงในเม็ดไคโตซาน", Environment and Natural Resources Journal , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009 - มีนาคม 2010, หน้า 82-97
Publish Year National Conference 3
2009 exBuranaboripan W., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exN. Sakairi, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isotherm and kinetics modeling of Pb2+ biosorption by dead chitosan immobilised and grown fungal beads", FLAS Conference. May 13, Nakorn-Pathom, Thailand, 13 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exวันวิสาข์ บูรณบริภัณฑ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exNobuo Sakairi, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Absorption modeling of lead biosorption by dead chitosan immobilised fungal beads.", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009), 26 - 30 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exวันวิสาข์ บูรณบริภัณฑ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exNobuo Sakairi, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A comparative study on determination of lead biosorption by dead chitosan immobilised fungal beads and dead biomass Rhizopus arrhizus.", 1st National Conference on Environmental and Resource Research for Sustainable Development (1st ENV MSU 2009), Mahasarakham University, 17 - 18 สิงหาคม 2009, มหาสารคาม ประเทศไทย