โครงการการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ