การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ทางอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 1
2010 exอัครชัย ปรักกมะกุล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The production of inulooligosaccharides from Jerusalem artichoke", TSB 2010: International Conference on Biotechnology for Healthy Living, The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัครชัย ปรักกมะกุล, "Process Development for the Industrial Production of Inulin Flour and Inulo-oligosaccharides", TRF-master Research Project (Science and Technology), 1 - 3 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย