Person Image

  Education

  • Ph.D.(Chemical Engineering), University of California, United States of America, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 20 2 7 0
  2022 การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเส้นใยนาโนที่มี Na2WO4-MnOx เป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาวัสดุดูดซับก๊าซเอทีลีนจากเถ้าชานอ้อยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนสำหรับการใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2022 การพัฒนากระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา Fe-Co/K-Al2O3 สำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์เถ้าชานอ้อยเพื่อการผลิตวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นมูลค่าสูงสำหรับการ ประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มจากมีเทนผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Na2WO4-MnOx เป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังชั่นเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2021 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมยา หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2020 การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มจากมีเทนผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Na2WO4-MnOx เป็นองค์ประกอบ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มจากมีเทนผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Na2WO4-MnOx เป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การดัดแปรเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะไอออนในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพผ่านปฏิกิริยาออกซิเดทีฟคัปปลิ้งของมีเทน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2019 นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 การสกรีนตัวเร่งปฏิกิริยารูทีเนียม-ทองแดง-โลหะ-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาฐานชีวภาพสำหรับปฏิกิริยา Oxidative coupling ของก๊าซมีเทนเพื่อสังเคราะห์ก๊าซ C2+ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ออกซิเจนโดยตรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 7 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 25 5 16 0
  2020 นวัตกรรมเซลลูโลสจากใบสับปะรดเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2020 การดัดแปรเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับโลหะไอออนในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การสังเคราะห์สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากก๊าซชีวภาพผ่านปฏิกิริยาออกซิเดทีฟคัปปลิ้งของมีเทน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2018 การเพิ่มเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูทีเนียม – ทองแดงเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชันของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2018 การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนต, 1,3-โพรเพนไดออล และฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากกลีเซอรอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2018 การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียม-อะลูมินาเป็นองค์ประกอบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 โปสเตอร์อีซี่บอร์ดแสดงผลงานทางวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาผสมของทองแดง รูทีเนียม ไททาเนียม และซีเซียม บนตัวรองรับซิลิกา สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การศึกษาอิทธิพลของสารประกอบคลอไรด์ของโลหะหมู่ 1 และหมู่ 2 ในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียมบนตัวรองรับซิลิกา สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การสกรีนตัวเร่งปฏิกิริยารูทีเนียม-ทองแดง-โลหะ-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาฐานชีวภาพสำหรับปฏิกิริยา Oxidative coupling ของก๊าซมีเทนเพื่อสังเคราะห์ก๊าซ C2+ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม บนตัวรองรับซิลิกา สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 6 0
  2015 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2014 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ออกซิเจนโดยตรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 5 0
  2014 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2013 การเพิ่มโลหะผสมในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 5 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 15 4 6 0
  2018 การเพิ่มมูลค่าก๊าซมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2018 การเพิ่มมูลค่าก๊าซมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2018 แนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2018 ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 11 0 0 0
  2016 ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมของรูทีเนียม ทองแดง แมงกานีส เทลลูเรียม และโซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2014 การสกรีนตัวเร่งปฏิกิริยารูทิเนียม-ทองแดง-โลหะ-โซเดียมคลอไรด์สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 6 0