การเพิ่มมูลค่าก๊าซมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทน

Publish Year International Conference 1
2018 exTanakit Chomboon, exWeerit Kumsung, exPalida Tiencharoenwong, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "RUTHENIUM-CHROMIUM ON ALUMINA AS AN ALTERNATIVE CATALYST FOR COMBUSTION OF METHANE", 4th International Conference of Chemical Engineering & Industrial Biotechnology, 1 - 2 สิงหาคม 2018, Kuala Lumpur มาเลเซีย