นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังชั่นเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส)

Publish Year International Journal 6
2023 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMiss Nattanida Thepphankulngarm, exDr. Thanyalak Chaisuwan, exDr. Duangkanok Tanangteerapong, exDr. Shawn C. Rood, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Catalytic Performance of Copper and Ruthenium Loaded on N-Doped Modified PBZ-Derived Carbons for CO2 Hydrogenation", Chemical Engineering Science, ปีที่ 274, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023
2023 exDr. Orrakanya Phichairatanaphong, exDr. Nevzat Yigit, exProf. G?nther Rupprechter, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Highly Efficient Conversion of Greenhouse Gases Using a Quadruple Mixed Oxide-Supported Nickel Catalyst in Reforming Process", Industrial and Chemical Engineering Research, ปีที่ 62, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2023
2023 exZehui Du, exRatchanon Chotchaipitakkul, exPariyawalee Sangteantong, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimphirat, W., exPoo-arporn, Y., exNijpanich, S., exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Catalytic LPG Conversion Over Fe-Ga Modified ZSM-5 Zeolite Catalysts with Different Particle Sizes: Effect of Confined-Space Zeolite and External Magnetic Field", Topics in Catalysis, ปีที่ 66, ฉบับที่ 19-20, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1594-1607
2023 exPhongphot Sakulaue, exKulpavee Jitapunkul, exParinya Inthasuwan, exHiromu Takano, exTakafumi Ishii, exKanokwan Kongpatpanich, exKajornsak Faungnawakij, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exKhanin Nueangnoraj, "Insight into the effects of different oxygen heteroatoms on nicotine adsorption from cigarette mainstream smoke", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023, หน้า 15311-15322
2022 exThongratkaew, S., exKiatphuengporn, S., exJunkaew, A., exKuboon, S., exChanlek, N., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exRungtaweevoranit, B., exFaungnawakij, K., "Solvent effects in integrated reaction-separation process of liquid-phase hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol over CuAl2O4 catalysts", Catalysis Communications, ปีที่ 169, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2021 exNitchakul Hongloi, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exTanapong Muadmai, exJade Namboonlue, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exChaiwatPrapainainar, "Green Diesel Production from Oleic Acid Deoxygenation Using Subcritical Water under Hydrogen-Free Condition", engineering journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 115-122
Publish Year International Conference 4
2022 exZehui Du, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Application of magnetic field to LPG aromatization over ZSM-5 zeolites with different cluster sizes", Waste-to-Value: Towards Green and Circular Economy (WAVE2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exRatchanon Chotchaipitakkul, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of external magnetic field on Iron oxides over ZSM-5 zeolite catalysts for CO2 hydrogenation reaction", Waste-to-Value: Towards Green and Circular Economy (WAVE2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Greenhouse gases and solid wastes utilization towards Bio-Circular-Green economy", Waste-to-Value: Towards Green and Circular Economy (WAVE2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exZehui Du, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of external magnetic field on LPG diffusion through ZSM-5 zeolites with different cluster sizes", NanoThialand 2021, 17 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2023 exZehui Du, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Catalytic LPG Conversion over Fe-Ga Modified ZSM-5 Zeolite Catalyst with Different Cluster Sizes: Effect of Confined-space Zeolite and External Magnetic Field", The 32nd Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2023), 16 - 17 มีนาคม 2023, นครปฐม ประเทศไทย
2023 exZehui Du, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Catalytic LPG conversion over Fe-Ga modified ZSM-5 zeolite catalysts with different particle sizes: Effect of confined-space zeolite and external magnetic field", The 11thAnnual SLRI User Meeting 2023, 21 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exRatchanon Chotchaipitakkul, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Catalytic CO2 hydrogenation to aromatic hydrocarbons over FexOy/ZSM-5 zeolite catalyst under magnetic field", The 11th Annual SLRI User Meeting 2023, 21 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exRatchanon Chotchaipitakkul, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Catalytic Hydrogenation of CO2 to Aromatic Hydrocarbons over Bifunctional Iron Oxides/ZSM-5 Zeolite under External Magnetic Field", The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference “Challenges towards Sustainable Technology”, 15 - 16 มีนาคม 2022, พิษณุโลก ประเทศไทย