ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Publish Year International Journal 11
2021 exBulin Boonrod, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, exChaiwat Prapainainar, "Environmental impact assessment of bio-hydrogenated diesel from hydrogen and co-product of palm oil industry", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 46, ฉบับที่ 17, มีนาคม 2021, หน้า 10570-10585
2021 exPawe? Pasko, exAgnieszka Galanty, exPawe? Zagrodzki, exYang Gyu Ku, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMoshe Weisz, exShela Gorinstein , "Bioactivity and cytotoxicity of different species of pitaya fruits – A comparative study with advanced chemometric analysis", Food Bioscience, ปีที่ 40, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 100888-100888
2021 exKrissana Khoothiam, exPoramin Boonbanjong, exTawin Iempridee, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDeanpen Japrung, "Isothermal detection of lncRNA using T7 RNA polymerase mediated amplification coupled with fluorescence-based sensor", Analytical Biochemistry, ปีที่ 629, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 114212-114222
2021 exPawe? Pasko, exAgnieszka Galanty, exPawe? Zagrodzki, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDinorah Barasch, exAlina Nemirovski, exShela Gorinstein , "Dragon fruits as a reservoir of natural polyphenolics with chemopreventive properties", Molecules, ปีที่ 26, ฉบับที่ 8, เมษายน 2021, หน้า 2158
2020 exBulin Boonrod, exChutithep Rochpuang, exThitiwut Paisan, exChaiwat Prapainainar, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exNichakul Hongloi, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Operating Conditions of Bio-HydrogenatedDiesel Production from Fatty Acid", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 397-402
2020 exWireeya Chawjiraphan, exChayachon Apiwat, exKhoonsake Segkhoonthod, exKiatnida Treerattrakoon, exPreedee Pinpradup, exNuankanya Sathirapongsasuti, exPrapasiri Pongprayoon, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatcharee Isarankura-Na-Ayudhya, exDeanpen Japrung, "Albuminuria detection using graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensor", MethodX, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 101114
2020 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exZehui Du, exApitchaya Thempetch, exChaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exStuart M. Holmes, "Properties and DMFC performance of nafion/mordenite composite membrane fabricated by solution-casting method with different solvent ratio", Energy, ปีที่ 190, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 116451-116461
2019 exLubinska-Szczygel, M, exRozanska, A, exNamiesnik, J, exDymerski, T, exSzterk, A, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVearasilp, S, exKatrich, E, exGorinstein, S, "Influence of steam cooking on pro-health properties of Small and Large variety of Momordica charantia", FOOD CONTROL, ปีที่ 100, มิถุนายน 2019, หน้า 335-349
2019 exTreerattrakoon, K., exJiemsakul, T., exTansarawiput, C., exPinpradup, P., exIempridee, T., inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhoothiam, K., exDharakul, T., exJaprung, D., "Rolling circle amplification and graphene-based sensor-on-a-chip for sensitive detection of serum circulating miRNAs", Analytical Biochemistry, ปีที่ 577, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 89-97
2019 exHongloi, N., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, exChaiwat Prapainainar, "Nickel catalyst with different supports for green diesel production", Energy, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 306-320
2017 exBulin Boonrod, exChaiwat Prapainainar, exPhavanee Narataruksa, exAngsana Kantama, exWorayut Saibautrong, exKandis Sudsakorn, exThumrongrut Mungcharoen, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Evaluating the environmental impacts of bio-hydrogenated dieselproduction from palm oil and fatty acid methyl ester through life cycleassessment", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 142, มกราคม 2017, หน้า 1210-1221
Publish Year International Conference 3
2022 exMontida Lalitpattarakit, exNichakul Hongloi, exChaiwat Prapainainar, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Operating Conditions for Green Diesel Production by Deoxygenation of Triglycerides", Waste-to-Value: Towards Green and Circular Economy (WAVE2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jatujak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exPatravee Ounsuk, exNitchakul Hongloi, exChaiwat Prapainainar, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Operating Condition Studies on Deoxygenation of Palmitic Acid for Bio-hydrogenated Diesel Production", Waste-to-Value: Towards Green and Circular Economy (WAVE2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jatujak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exNitchakul Hongloi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exชัยวัฒน์ ประไพนัยนา, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, exWanwisa Limphirat, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "PALMITIC ACID DEOXYGENATION OVER NI-BASED CATALYST UNDER HYDROGEN DONOR SOLVENTS", 14th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, 12 - 15 กันยายน 2022, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, "Ethylene Oxide Cycloaddition with Carbon Dioxide over M-Faujasite Zeolite (M=Mg, Zn and Cu): A Theoretical Reaction Mechanism Investigation", The 7th Thailand International Nanotechnology Conference “Nanotechnology in Times of Disruptive Transformation”, 16 - 17 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย