นวัตกรรมการใช้ประโยชน์เถ้าชานอ้อยเพื่อการผลิตวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นมูลค่าสูงสำหรับการ ประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNunchanok Musikanon, exZehui Du, exPariyawalee Sangteantong, exKunpirom Chainarong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of C-Zn functionalized MCM-41 from bagasse heavy ash for adsorption of volatile organic compounds", Materials Letters, ปีที่ 307, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 131065-131068