การเพิ่มมูลค่าก๊าซมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทน

Publish Year International Conference 1
2018 exThanaphat Chukeaw, exPalida Tiencharoenwong, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Screening of Silica-Supported Binary Catalysts for Oxidative Coupling of Methane", 8TH IUPAC INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CHEMISTRY, 9 - 14 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย