การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาซิลิกาฐานชีวภาพสำหรับปฏิกิริยา Oxidative coupling ของก๊าซมีเทนเพื่อสังเคราะห์ก๊าซ C2+