การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2018 exWeerit Kumsung, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exSelim Senkan, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Single and bimetallic catalyst screenings of noble metals for methane combustion", Catalysis Communications, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 83-87
2017 inดร.แพรวไพลิน กังวานสุระ, exLy MayChew, inดร.ชนาภา คงมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhatchada Santawaja, exHolger Ruland, exWei Xia, exHans Schulz, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exMartin Muhler, "Effects of Potassium and Manganese Promoters on Nitrogen-Doped Carbon Nanotube-Supported Iron Catalysts for CO2 Hydrogenation", Engineering, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017, หน้า 385-392
2016 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exKachaban, N., exDonphai, W., exKidkhunthod, P., exFaungnawakij, K., inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Tuning of catalytic CO2 hydrogenation by changing composition of CuO-ZnO-ZrO2 catalysts", Energy Conversion and Management, ปีที่ 118, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 21-31