การศึกษาอิทธิพลของสารประกอบคลอไรด์ของโลหะหมู่ 1 และหมู่ 2 ในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียมบนตัวรองรับซิลิกา สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์