นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเจลาตินเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมยา

Publish Year National Journal 2
2021 exศิรดา สังสินชัย, exธีร์ธวัช เพชรพรประภาส, exนนท์กฤช ฮุนศรีนพรัตน์, exกิตตธัช ศิริเวชพงศ์กุล, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "อิิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อสมบัติและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแผ่นฟิล์มขิงละลายในช่องปาก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 357-360
2021 exศิรดา สังสินชัย, exธีรพัฒน์ เติมธีรพรพิมล, exธีรานุช ศรีศรัณยา, exภัทรา วัฒนพันธุ์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแผ่นฟิล์มขิงละลายในช่องปาก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 361-364
Publish Year International Conference 3
2023 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exพัชรพร ยังคำ, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตแอโรเจลลูกผสมระหว่างไคโตซานและเจลาตินสำหรับใช้เป็นพาหะนำส่งยา", European Materials Research Society (E-MRS) 2023 Spring Meeting , 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2023, Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2023 inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุทิณีย์ นันทา, "Composite Adsorbents from Waste Gelatin for the Removal of Methylene Blue", European Materials Research Society (E-MRS) 2023 Spring Meeting, 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2023, Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2022 exนางสาวสุทิณีย์ นันทา, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "Methylene Blue Adsorbents from Waste Gelatin", The 3rd International Conference on Environment, Livelihood and Services (ICELS2022) “Environmental Adaptation and Social Self-Reliance”, 14 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2022 exนางสาว พัชรพร ยังคำ , inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตแอโรเจลลูกผสมจากไคโตซานและเจลาตินเหลือทิ้งสำหรับใช้เป็นพาหะนำส่งยา", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 7, 26 - 27 พฤษภาคม 2022, ชุมพร ประเทศไทย