การผลิตกลีเซอรอลคาร์บอเนต, 1,3-โพรเพนไดออล และฟิล์มบรรจุภัณฑ์จากกลีเซอรอล

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Wanasorn Somphol, exThipjak Na Lampang, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, ex Surapich Loykulnan, "Natural rubber reinforced by nanocellulose extracted from dried rubber leaves", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 2083, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า ---
2019 exWanasorn Somphol, exThipjak Na Lampang, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, exPongdhorn Sae-oui, exSurapich Loykulnant, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Polyethylene Glycol in Nanocellulose/PLA Composites", Key Engineering Materials, ปีที่ 821, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 89-95