การพัฒนาเซลลูโลสจากใบสับปะรดเพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการบงชี้การเน่าเสียของอาหาร

Publish Year International Journal 2
2023 exSurached Thongboon, exThanaphat Chukeaw, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exGunther Rupprechter, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Pineapple-Leaf-Derived, Copper-PAN-Modified Regenerated Cellulose Sheet Used as Hydrogen Sulfide Indicator", ACS Omega, ปีที่ 8, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2023, หน้า 17134-17142
2023 exSurached Thongboon, exThanaphat Chukeaw, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสกร กิ่งวัชระพงค์, อาจารย์, exKajornsak Faungnawakij, exGunther Rupprechter, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Pineapple-Leaf-Derived, Copper-PAN-Modified Regenerated Cellulose Sheet Used as a Hydrogen Sulfide Indicator", ACS Omega, ปีที่ 8, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2023, หน้า 17134-17142