การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนสำหรับการใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Sub Project

Publish Year International Journal 6
2022 exKanticha Jaroenpanon, exWorapinit Tiyatha, exThanaphat Chukeaw, exSarannuch Sringam, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exChularat Wattanakit, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij , inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Na2WO4-MnxOy supported on SiO2 or La2O3 as fiber catalysts by electrospinning for oxidative coupling of methane", Arabian Journal of Chemistry, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 103577-1-15
2022 exKiatsaengthong, D, exJaroenpanon, K, exSomchuea, P, exChukeaw, T, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exFaungnawakij, K, exSohn, H, exRupprechter, G, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Effects of Mg, Ca, Sr, and Ba Dopants on the Performance of La2O3 Catalysts for the Oxidative Coupling of Methane", ACS OMEGA, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exJeong Y., exPark J., exLee S., exOh S.H., exKim W.J., exJi Y.J., exPark G.Y., exSeok D., exShin W.H., exOh J.-M., exLee T., exPark C., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSohn H., "Iron oxide-carbon nanocomposites modified by organic ligands: Novel pore structure design of anode materials for lithium-ion batteries", Journal of Electroanalytical Chemistry, ปีที่ 904, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 115905-1-12
2022 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exThanapha Numpilai, exSupinya Nijpanich, exNarong Chanlek, exPinit Kidkhunthod, exChin Kui Cheng, exKim Hoong Ng, exDai-Viet N. Vo, exSomlak Ittisanronnachai, exChularat Wattanakit, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exJumras Limtrakul, "Enhanced CO2 hydrogenation to higher alcohols over K-Co promoted In2O3 catalysts", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 431, ฉบับที่ part3, มีนาคม 2022, หน้า 133211-1-133211-10
2022 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exVittawin Lapkeatseree, exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, exJumras Limtrakul, "CO2 hydrogenation to light olefins over mixed Fe-Co-K-Al oxides catalysts prepared via precipitation and reduction methods", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 428, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 131389-1-12
2021 exBamidele Victor Ayodele, exMay Ali Alsaffar, exSiti Indati Mustapa, exAdesoji Adesina, exRamesh Kanthasamy, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exSureena Abdullah, "Process intensification of hydrogen production by catalytic steam methane reforming: Performance analysis of multilayer perceptron-artificial neural networks and nonlinear response surface", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 315-329