นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2022 exSirapat Munpollasri, exYingyot Poo-arporn, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิญญู แสงทอง, exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "How magnetic field affects catalytic CO2 hydrogenation over Fe-Cu/MCM-41: In situ active metal phase—reactivity observation during activation and reaction", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 441, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 135952-135966
2021 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaphaphan Kunthakudee, exSirapat Munpollasri, exPariyawalee Sangteantong, exSurangrat Tonlublao, exWanwisa Limphirat, exYingyot Poo-arporn, exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Application of magnetic field to CO hydrogenation using a confined-space catalyst: effect on reactant gas diffusivity and reactivity", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 3990-3996
2021 exSaros Salakhum, exAnittha Prasertsab, exPeerapol Pornsetmetakul, exKachaporn Saenluang, exPloychanok Iadrat, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exChularat Wattanakit, "Pt Nanoparticles on ZSM-5 Nanoparticles for Base-Free Oxidation of 5-Hydroxymethylfurfural to 2,5-Furandicarboxylic Acid", ACS Applied Nano Materials, ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 14147-14059
2020 exHiesang Sohn, exWeon Ho Shin, exDohyeong Seok, exTaek Lee , exChulhwan Park , exJong-Min Oh, exSe Yun Kim, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Novel Hybrid Conductor of Irregularly Patterned Graphene Mesh and Silver Nanowire Networks", Micromachines, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 578-1-13