นวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaphaphan Kunthakudee, exSirapat Munpollasri, exPariyawalee Sangteantong, exSurangrat Tonlublao, exWanwisa Limphirat, exYingyot Poo-arporn, exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Application of magnetic field to CO hydrogenation using a confined-space catalyst: effect on reactant gas diffusivity and reactivity", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 3990-3996
2021 exSaros Salakhum , exAnittha Prasertsab, exPeerapol Pornsetmetakul, exKachaporn Saenluang, exPloychanok Iadrat, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exChularat Wattanakit, "Pt Nanoparticles on ZSM-5 Nanoparticles for Base-Free Oxidation of 5-Hydroxymethylfurfural to 2,5-Furandicarboxylic Acid", ACS Applied Nano Materials, ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 14147-14059
2020 exHiesang Sohn, exWeon Ho Shin, exDohyeong Seok, exTaek Lee , exChulhwan Park , exJong-Min Oh, exSe Yun Kim, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Novel Hybrid Conductor of Irregularly Patterned Graphene Mesh and Silver Nanowire Networks", Micromachines, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 578-1-13