นวัตกรรมการใช้ประโยชน์เถ้าชานอ้อยเพื่อการผลิตวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นมูลค่าสูงสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2023 exThanapha Numpilai, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Unraveling the roles of microporous and micro-mesoporous structures of carbon supports on iron oxide properties and As (V) removal performance in contaminated water", Environmental Research, ปีที่ 236, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2023, หน้า 116742-1-116742-15
Publish Year International Conference 3
2023 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Nanocatalysts and nanomaterials for catalytic C1 conversion towards sustainable development goals", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2023), 20 - 21 มกราคม 2023, เชียงราย ประเทศไทย
2022 exPariyawalee Sangteantong, exKunpirom Chainarong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis processes of hydrophilic and hydrophobic mesoporous silica from bagasse heavy ash using gel-phase formation customization", Waste-to-Value: Towards Green and Circular Economy (WAVE2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exKunpirom Chainarong, exPariyawalee Sangteantong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis Processes of Bimodal Mesoporous Silica Adsorbent from Bagasse Heavy Ash by Using pH Alteration Technique", Waste-to-Value: Towards Green and Circular Economy (WAVE2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2023 exKunpirom Chainarong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Bagasse Heavy Ash-derived Bimodal Porous Silica with Tunable Mesopores Synthesized via a Single–template pH Alteration Process", The 32nd Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2023), 16 - 17 มีนาคม 2023, นครปฐม ประเทศไทย