การสังเคราะห์สารมีมูลค่าเพิ่มจากมีเทนผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Na2WO4-MnOx เป็นองค์ประกอบ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)