โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2016

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2016 การหาตำแหน่งที่ตั้งลานรับซื้ออ้อยและการกำหนดราคารับซื้ออ้อยที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ระบบให้น้ำอัจฉริยะ เพื่อประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 34 Project 6 18 0 0
2016 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับการฆ่าเชื้อโดยพัลส์สนามไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงบิดเริ่มเดินของมอเตอร์เหนี่ยวสามเฟสในการใช้งานเป็นช่วงเวลาสั้นผ่านตัวขับเปลี่ยนความเร็วได้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การออกแบบตัวควบคุมสำหรับปัญหาความเสถียรภาพแบบเลขชี้กำลังของระบบ พลศาสตร์เชินเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2016 การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ของไหลนาโน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 3 0 0
2016 เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการเรียนในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบควบคุมการส่องสว่างสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงคุณภาพดินสกลนคร ด้วยฟอสโฟยิปซัม เพื่อพัฒนาคุณภาพการปลูกข้าว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2016 ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2016 ผลเฉลยยืนยงในรูปตัวแปรลากรานจ์ของสมการน้ำตื้นในการประมาณบุสสิเนส หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 ปัจจัยที่มีผลต่อการหยุดรถที่ทางม้าลาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การพัฒนากล่องส่งงานอัจฉริยะด้วยราสเบอร์รี่พาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การศึกษาห้องปฏิบัติการบนชิปเพื่อใช้กับเลือดเเกะ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2016 การพัฒนาระบบบันทึกและแสดงค่ากรด-ด่างของน้ำผ่านเครือข่ายไร้สายด้วย Raspberry Pi และ Arduino หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 บทประยุกต์ของผลแบ่งกั้นต่อเติม d วิจิตรในการวิเคราะห์เชิงจริง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การศึกษาการกระจายของยีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus suis สายพันธุ์ต่างๆ ที่แยกได้จากมนุษย์และสุกรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยอย่างเร็วและวัคซีน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การประมาณค่าช่องสัญญาณที่ไม่มีการช่วยเหลือจากสัญลักษณ์นำร่องในการสื่อสารแบบร่วมมือกัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การเรียนรู้ร่วมกันด้วยเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางจัดการองค์ความรู้ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 ผลของโลหะไอออนในดินโคลนและดินลูกรังต่อโมเลกุลสีครามโดยวิธีพลศาสตร์ของโมเลกุล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การติดตามการเปลี่ยนแปลงตลิ่งลำน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2016 ปัญหาค่าขอบของสมการผลต่างอิมพัลส์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การศึกษาการควบคุมการไหลของแก๊สชีวภาพ ด้วยอัลกอริทึมแปรเปลี่ยนได้ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การควบคุมน้ำหนักยางแท่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตยางแท่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและคอนเดนเซอร์ใช้การระเหยของน้ำร่วมกับอากาศในการระบายความร้อน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2016 การพัฒนาตารางข้อมูลค่าใช้จ่ายระหว่างพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจาก Google Maps หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2016 การประยุกต์ใช้งานไอเท็มเซ็ตที่มีความสัมพันธ์กันสูง (High Associative Itemset) ในเทคนิคการค้นพบกฎความสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การศึกษาและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบคู่ขั้วยื่นสำหรับพลังงานลมที่มีความเร็วต่ำ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2016 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบของแข็งจากอนุพันธ์สไปโรไบฟลูออรีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนุกกับคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้หลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การสังเคราะห์ ZnO ควอนตัมดอทที่ตรึงด้วยควอเทอไนซ์พอลิเมอร์บรัชสำหรับตรวจหาลำดับเบสของดีเอ็นเอร่วมกับพีเอ็นเอโพรบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การสังเคราะห์และประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมในน้ำเสียของบิสมัตออกไซด์ผสมซิงค์ออกไซด์และเฟอริกออกไซด์ในรูปทรงดอกไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 6 0 0
2016 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำยมตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0