โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2024

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 2 0 0 0
2024 การศึกษาเกี่ยวกับผลการแปลง ARA แบบ (p,q) และการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2024 การตรวจสอบความถูกต้องเชิงคุณภาพของชุดตรวจคัดกรองสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร Salmonella spp. จากตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบ โดยการศึกษาเปรียบเทียบวิธีตามมาตรฐานสากล ISO16140-2:2016 เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการเลี้ยงผำด้วยแสง LED ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การพัฒนาต้นแบบชุดทดลองระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการผลิตข้าวเม่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ระบบการจัดการพลังงานในบ่อเลี้ยงปลานิล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การตรวจจับการพกพาอาวุธและพฤติกรรมผิดปกติในที่สาธารณะโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การพัฒนาวิธีการเตรียมทรายมาตรฐานจากแหล่งทรายซิลิกาในประเทศไทยสำหรับการทดสอบซีเมนต์มอร์ตาร์ทดแทนการใช้ทรายนำเข้าจากต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2024 ระบบการคัดกรองกีบเท้าเจ็บ-ขาเจ็บในโคนมด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 ไดโอดอินทรีย์ผลิตด้วยสารกึ่งตัวนำแบบฟิล์มบางจากครามธรรมชาติของจังหวักสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารสำนักงานแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 คุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 แบคทีเรียก่อโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส: จีโนม การตรวจจำแนก และความไวต่อสารสกัดสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ Streptococcus suis เพื่อระบุสายพันธุ์ก่อโรคในระดับภาคสนามและห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0