โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2011

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2011 การจำแนกประเภทเชิงกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติที่มีพลังงานภายในอยู่ในรูป.................................. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การแยกบริสุทธิ์และศึกษาโปรตีนในละลายสกัดจากเมล็ดพืชซึ่งมีคุณสมบัติทำลายเชื้อจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2011 โครงการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่ศึกษาชุมชนหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0