โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2013

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 4 7 0 0
2013 การจัดการสื่อและองค์ความรู้ด้วยระบบทัวร์เสมือนจริง ใช้ลักษณะภาพแบบ Cylindrical Panorama : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2013 การสำรวจและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรับรู้จากระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2013 การระบาดเชิงพื้นที่ของโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 การผลิตไปโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกหอยเชอรี่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 การสังเคราะห์ และศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุนาโน CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมด้วยวิธีผสมผสานระหว่างโซเจล กับ ไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2013 ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อหาปริพันธ์เชิงตัวเลขโดยใช้เทคนิคการถดถอยแบบเส้นโค้งพาราโบลา ที่ผ่านจุด 3 จุด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2013 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2013 การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงชนิด SPWM ที่มีการซิงโครไนซ์กับกริดไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าแผงเซลสุริยะชนิด Stand-alone หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ซิงโครนัสบั๊คคอนเวอร์เตอร์สำหรับแหล่งจ่ายกำลังของวงจรขับด้านสูง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การหาราคาค่าไฟฟ้าสมดุลสำหรับแหล่งพลังงานทดแทนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2013 การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในกำจัดและการจัดการขยะพลาสติกโดยการใช้ไพโรไลซิส ในเขตเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2013 การบำบัดน้ำเสียด้วยวัชพืชในหนองหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2013 การประยุกต์ใช้แบบสอบถามแบบปรับเปลี่ยนโครงสร้างในคลังข้อมูล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 4 7 0 0
2013 การพัฒนาปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การจำแนกประเภทเชิงกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2013 โครงการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 : 2 ชุดกิจกรรม DHS/PPA ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 3 0 0
2013 การศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการอาหารหยาบของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การสำรวจความพึงพอใจและประชาสัมพันธ์: โครงการพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหารและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 ตรวจสอบเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะไขมันแทรกและความนุ่มของเนื้อในโคขุนโพนยางคำ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0