โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2012

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

3

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 2 0 0
2012 อินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงคลื่นรูปซายน์ ชนิด SPWM ป้อนด้วยบู๊ตคอนเวอร์เตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 A Switched Capacitor Dickson Charge Pumps for High-Voltage High Power Applications. หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การจำแนกประเภทเชิงกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติที่มีพลังงานภายในอยู่ในรูป.................................. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การแยกบริสุทธิ์และศึกษาโปรตีนในละลายสกัดจากเมล็ดพืชซึ่งมีคุณสมบัติทำลายเชื้อจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 แบบจำลองสำหรับทำนายลักษณะดิน โดยใช้สภาพต้านทานทางไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน โดยวิธีการคาดการณ์พายุฝน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 6 39 0 0
2012 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 38 0 0
2012 การแยกบริสุทธิ์และศึกษาโปรตีน จากสารสกัดเมล็ดพืชที่มีคุณสมบัติทำลายเชื้อจุลินทีย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2012 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารโคขุน ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหาร ระยะที่ 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 Promoting Municipal Solid Waste Management through Composting in Asia หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0