อินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงคลื่นรูปซายน์ ชนิด SPWM ป้อนด้วยบู๊ตคอนเวอร์เตอร์

Publish Year National Conference 1
2012 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงคลื่นรูปซายน์ชนิด SPWM ป้อนด้วยบู๊ตคอนเวอร์เตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่35 (EECON-35), 12 - 14 ธันวาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย