การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารโคขุน ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร