โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2014

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

3

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 12 8 0 0
2014 ภาวะคล้ายเทียมแกมมาในกึ่งกรุปแกมมา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก ด้วย HTML5 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในเกมวางแผนกลยุทธ์แบบกองกำลังทหาร กรณีศึกษา สคูลดีเฟนเกม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 การสร้างองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยบอร์ดประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเสมือนจริง กรณีศึกษา มก.ฉกส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 1 0 0 0
2014 การศึกษาลักษณะน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์จังหวัดสกลคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่ปนเปื้อน ในน้ำ ด้วยซีโอไลต์ Y หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2014 เซตขอบในปริภูมิโครงสร้างไบมินิมอลชนิดแอลฟ่า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 การศึกษาความสัมพันธ์ของกรีนบนกึ่งกรุปเป็นคาบชนิด* หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 การประเมินระบบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่หนองหารจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
2014 พฤติกรรมการขับขี่บนสภาพถนนที่ไม่คุ้นเคยระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การแยกบริสุทธิ์โปรตีนจากเมล็ดอัญชันที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์รูปทรงดอกไม้ผสมแคลเซียมไฮดรอกไซด์จากเปลือกหอยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาบิสมัตออกไซด์ผสมเหล็กออกไซด์ (Bi2O3/Fe3O4)เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยใช้สีย้อมเมทิลออเรนจ์เป็นสีย้อมต้นแบบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การเตรียมแผ่นฟิล์มผสมของไคโตซาน/ซิลค์ไฟโปรอินและซิงค์ออกไชด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยทางชีวการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2014 การสังเคราะห์และปรับปรุงซีโอไลต์ โซเดียมวายสำหรับงานวิเคราะห์สารตกค้างประเภทยาฆ่าแมลง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 3 0 0
2014 อัตราการเกิดการเดินทางของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การประเมินการสำรวจริมทางสำหรับการขนส่งสินค้าที่ด่านชายแดน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 8 0 0
2014 โครงการการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2014 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course: กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการต้นแบบเมืองเขียวที่ชาญฉลาด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการพลังงานทางเลือกในการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การสังเคราะห์และสมบัติเชิงแสงของควอนตัมดอทที่ตรึงด้วยควอเทอไนซ์พอลิเมอร์บรัช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 พิร์โรลิดินิลเพบไทด์นิวคลีอิกแอซิดที่มีคอนฟอเมชันถูกจำกัด; หน้าที่ใหม่และการประยุกต์ใช้งาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0