โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2009

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 0
2009 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้ (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 การศึกษาวิถีทางความคิดของชุมชนท้องถิ่นต่อการรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานราชการ กรณีศึกษา: ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 5 0 0
2009 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางไดอิเล็กตริกของเซรามิกส์ CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2009 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตำบลกุมภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การวางระบบท่อสำหรับงานทางเดินเท้าหรือฟุตบาศก์คอนกรีตพรุน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 ระบบฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตพรุนในชุมชนเมือง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการวิจัยของไหลนาโน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 4 0 0