โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2021

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 3 5 0 0
2021 ต้นแบบโรงงานจัดการพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดอากาศสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2021 ไดโอดโลหะ-ฉนวน-โลหะ จากครามธรรมชาติจังหวัดสกลคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 2 0 0 0
2021 การศึกษาผลกระทบพฤติกรรมกายภาพของอ้อยด้วยวิธีอิเล็คโตร-ออสโมซิส หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 โอริกามิกับการพับสแตมป์ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเม่าสู่มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การประมวลผลภาพถ่ายทางการแพทย์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อการสนับสนุนการวินิจฉัยเบื้องต้น (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท ปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2021 การหาประสิทธิภาพการทำงานในการใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับระบบทำความเย็นใต้พื้น ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน 0 2 0 0
2021 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกไก่ที่เหลือใช้สำหรับทำเป็นแผ่นกรองน้ำเสียและทางด้านการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2021 การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรด้วยเทคนิคไมโครแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การประเมินความปลอดภัยจุลินทรีย์ในน้ำประปาศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การปรับสภาพเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมครามธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 ธนาคารพันธุกรรม และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรม การย่อยสลาย อุทกวิทยาผิวดิน และห่วงโซ่อุปทานของไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2021 การหาผลเฉลยของสมการเชิงปริพันธ์อาเบลเชิงดิสทริบิวชันโดยใช้การแปลง G (alpha) เชิงดิสทริบิวชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2021 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ผู้จัดการฟาร์มผักสำหรับระบบ Smart Farm หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0