การหาประสิทธิภาพการทำงานในการใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับระบบทำความเย็นใต้พื้น