โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2023

47

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

5

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2023 การออกแบบและสร้างเพย์โหลดสำหรับการทดลองผลึกเหลวบนสถานีอวกาศนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาชุดวิเคราะห์อย่างง่ายจากรีเอเจนต์ธรรมชาติเพื่อการตรวจสอบยาปฏิชีวนะในอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การประมาณค่าเงินทุนเริ่มต้นต่ำสุดของบริษัทประกันภัยกระบวนการส่วนเกินเวลาเต็มหน่วยประเภทการลงทุนและไม่ลงทุน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลของโครงสร้างและสารประกอบในหินเกลือพื้นที่อำเภอวานรนิวาสสำหรับการทำเกลือสปา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ผลของการปรับปรุงดินโดยใช้ถ่านกัมมันต์ร่วมกับจุลินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต่อค่าการนำไฟฟ้าของดินลูกรัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีระบบพลังงานสำหรับดาวเทียม TSC-1 และ TSC-2 ระยะที่ ๒ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2023 การค้นพบปัจจัยหลักการเกิดโรคหัวใจจากชุดข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อนำมาอธิบายรายละเอียดปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยเหมืองข้อมูลเชิงอธิบาย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การยกระดับวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าสดบ้านนายอสู่ต้นแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืชด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานปลาร้าด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การพัฒนาเครื่องทอเสื่อกกแบบกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารสำรองของโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2023 การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 โครงการศึกษาปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 โครงการศึกษาปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำมูล หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 โครงการศึกษาปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0