โครงการศึกษาปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี