การพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืชด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)