Person Image

  Education

  • วท.บ (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2543
  • วท.ม (นิวเคลียร์เทคโนโลยี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วศ.ด (วิศวกรรมนิวเคลียร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2561

  Expertise Cloud

  Agro-industrial wasteAudio Visual EquipmentBattery Management Systemblack soldier flyblack soldier fly larvaeClassroomcommunity-based monitoringdata management systemDissolved oxygenegg qualityElectric motorElectric PowerElectrical CircuitElectrical Measurement InstrumentsEnergy and Environmental Monitoring SystemEnergy management systemEnergy monitoringfeed economyfilter cakeFluorescence detectionfood wasteHumidityInternet of Thingslarval growthLaying henLight intensityLi-Ion Batterylive black soldier fly larvaeLoop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP)Low-costNile TilapiaNong Han lakeOrganic wasteperformancePhysical FactorPrecision AgricultureSOCSOHsugarcane industrysustainableTemperatureTransformerwaste management.water qualityyolk fatty acidการจัดการพลังงานการตรวจวัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการตรวจสอบการใช้พลังงานการตรวจสอบพลังงานไก่ไข่ขยะอินทรีย์ของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรความเข้มแสงความชื้นสัมพัทธ์คุณภาพน้้าคุณภาพน้ำเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าจัดการสิ่งแวดล้อมเซ็นเซอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้านวัตกรรมปลานิลปัจจัยกายภาพไฟฟ้ากำลังมลพิษมอเตอร์ไฟฟ้ามูลค่าเพิ่มระบบการจัดการพลังงานระบบจัดการข้อมูลวงจรไฟฟ้าศักยภาพเกษตรกรเศรษฐกิจหมุนเวียนหนองหารหนอนแมลงวันลายหม้อแปลงไฟฟ้าห้องเรียนออกซิเจนละลายน้ำอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอุณหภูมิอุตสาหกรรมสีเขียว ระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจจับเวลาจริง กำลังไฟฟ้าสูงสุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ฺsatellites

  Interest

  Energy and Environmental Monitoring System, Battery Management System, Internet of Things, Precision Agriculture

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนศาลา
   • ห้อง 22-202 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (22)
   • ห้อง 22-206/1 ชั้น 2 อาคาร22
   • ห้อง 22-206/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (22)
   • ห้อง 5 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย (กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
   • ห้อง 6-204/ 22-201/ 22-205/ 22-206 ชั้น 2 3 อาคารอ. 6 และ อ. 22
   • ห้อง 7-217/6 ชั้น 2 อาคาร7

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Drift-Flux Correlation of Oil-Water Flow in Horizontal ChannelsBaotong S., Rassame S., Nilsuwankosit S., Hibiki T.2019Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME
  141(3)
  6
  2Pocket PC-based portable gamma-ray spectrometerPloykrachang K., Thong-Aram D., Punnachaiya S., Baotong S.2011Songklanakarin Journal of Science and Technology
  33(2),pp. 215-219
  4
  3Laying hen performance, feed economy, egg quality and yolk fatty acid profiles from laying hens fed live black soldier fly larvaeLokaewmanee K., Suttibak S., Sukthanapirat R., Sriyoha R., Chanasakhatana N., Baotong S., Trithalen U.2023Czech Journal of Animal Science
  68(4),pp. 169-177
  2
  4Effect of heat flux on temperature oscillation for two-phase natural circulation in a rectangular loopBaotong S., Pengvanich P., Rassame S., Nilsuwankosit S.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(6),pp. 1301-1308
  0