การค้นพบปัจจัยหลักการเกิดโรคหัวใจจากชุดข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจเพื่อนำมาอธิบายรายละเอียดปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยเหมืองข้อมูลเชิงอธิบาย