การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีระบบพลังงานสำหรับดาวเทียม TSC-1 และ TSC-2 ระยะที่ ๒