โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2022

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

4

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 4 4 0 0
2022 การประมาณพารามิเตอร์ด้วยวิธีหดตัวที่ปรับได้ด้วยการถดถอยแบบริดจ์ สำหรับตัวแบบลอจิตหลายกลุ่ม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2022 ต้นแบบใหม่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรดับบลี้ ซาเลี่ยน สำหรับทำงานที่ความเร็วต่ำ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2022 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลไม้ยางนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 เครื่องวัดธาตุอาหารในดินสำหรับคำนวณสูตรปุ๋ยให้เหมาะกับพืช หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 1 0 0
2022 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลไม้ยางนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การพัฒนารูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามรูปแบบสกลนครโมเดล เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร พื้นที่จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การปรับโครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบแยกสเตเตอร์ โดยใช้โครงสร้างแม่เหล็กคู่โมดูลาร์ สำหรับลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 การแปรรูปของเสียกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2022 การพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชนโดย หนอนแมลงวันลาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2022 การศึกษาประสิทธิภาพระบบการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยส่วนเหลือทิ้งจาก อุตสาหกรรมเกษตรและชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารเพื่อผลิตไข่ไก่มูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2022 การประยุกต์ใช้หนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) ในการจัดการขยะอินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2022 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 การพัฒนาสบู่น้ำหอมสมุนไพรว่านสาวหลงด้วยเทคโนโลยีอองเฟอราจและการควบแน่นด้วยไอน้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2022 การคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มีอัตราการแพร่เชื้อสูงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อลดความน่าจะเป็นการเกิดสถาณการณ์ระบาดใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 1 0 0 0
2022 โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาค ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สัญญาเลขที่ ORG6420003 โครงการนำร่อง “การแก้ปัญหาความยากจนโดยการเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับครัวเรือนตามรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะน้ำจำกัดและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแม่นยำด้วยกระบวนการปรับปรุงทรัพยากรดินนำไปสู่การแปรรูปเพื่อสร้า ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0