โครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2017

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

33

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

44

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 5 10 0 0
2017 การพัฒนาระบบบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองอาคาร (BIM) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การวิเคราะห์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในทศวรรษหน้า เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 9 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20242023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 29 Project 14 17 0 0
2017 การเตรียมและสมบัติของท่อนาโนไททาเนียที่ถูกเจือปนด้วยทองแดงและเหล็ก ด้วยวิธีแอโนไดเซซัน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลข้าวเปลือกและปริมาณช่องว่างในห้องขัดขาว ในโรงสีข้าวแกนนอนขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ: ต้นแบบชุดจ่ายก๊าซชีวภาพและต้นแบบชุดอัดและบรรจุก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินด้วยหญ้าแฝก:กรณีศึกษาโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคการศึกษาการทำงาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2017 การจัดการคงคลังวัตถุดิบโรงงานยางอัดแท่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องสีข้าวอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการทำนายปริมาณสารไลโคปีนในฟักข้าว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การออกแบบตัวควบคุมแบบย้อนกลับผสมสำหรับการทำงานพร้อมกันของโครงข่ายประสาทเทียมเซลลูลาร์ที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 การจัดการพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 ผลของการเตรียมและโครงสร้างขนาดเล็กของท่อนาโนไททาเนีย ที่ถูกเติมด้วยโลหะเงิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2017 เทคนิคการพล็อตต้นไม้ไอเท็มเซ็ท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การเพิ่มศักยภาพเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับชุมชน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2017 ผลเฉลยแท้จริงของสมการของไหลหนึ่งมิติที่พลังงานภายในอยู่ในรูปแบบพิเศษ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 ชุดทดสอบ PCR สำเร็จรูปพร้อมใช้สำหรับตรวจหา Escherichia coli และ Salmonella spp. ในปฏิกิริยาเดียว สำหรับการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และอาหารสัตว์โปรตีนสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
2017 การศึกษาจนนพลศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากแกลบช้าวที่ประยุกต์ใช้ในการดูดซับสีย้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงสารอินทรีย์จากอนุพันธ์ไพรีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การศึกษาพลศาสตร์ของวีลแชร์สามล้อไฟฟ้าที่ความเร็วสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 พัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปพริกปลอดภัย โดยการนำเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานความร้อนร่วม(แสงอาทิตย์-ชีวมวล) หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 5 0 0
2017 ความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุและเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 2 0 0
2017 การกำจัดสีย้อมประจุบวกจากน้ำเสียด้วยซิลิกาที่ตรึงพอลิเมทราคริลิกแอซิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปเนื้อโคแดดเดียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การสังเคราะห์วัสดุผงอนุภาคนาโนนิกเกิลเฟอร์ไรท์ ด้วยวิธีโซล-เจล โดยใช้ว่านหางจระเข้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ความเสถียรภาพแบบเลขชี้กำลังของระบบเชินเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบผสมผ่านการควบคุมแบบผสมระหว่างการควบคุมย้อนกลับและการควบคุมแบบช่วง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบโรคปลูกพืชอัจฉริยะเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 ระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับเกษตรแบบผสมผสานในการปลูกพืช ผัก สมุนไพรแบบธรรมชาติในโรงเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 8 2 0 0
2017 การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Esherichia coli) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สำหรับการแข่งขันในเขตการค้าเสรี (FTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 20ปี (พ.ศ.2560-2579) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ศึกษาหาสาเหตุกรณีน้ำท่วมเทศบาลเมืองสกลนครเพื่อหาแนวทางแก้ไข หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2017 โครงการวิจัยเครื่องมือปอกสาย ASC ขนาด 185 mm2 กลางย่านขณะมีไฟ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทางหลวง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 0 0 0
2017 การปรับปรุงการทำงานของฐานข้อมูลสำหรับระบบผลิตหัวอ่านฮาร์ดิสก์อัตโนมัติรุ่นที่ 1 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้กระบวนการห่อพ่นน้ำและการกรองด้วยวัสดุธรรมชาติในการกำจัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเตาเผาขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การประเมินสถานภาพทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำอิงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0